Warme overdracht

Aan leerlingen werd gevraagd hoe volgens hen de overgang van groep 8 naar de middelbare school het beste kan verlopen. Doelgroep is met name zorgleerlingen die doorverwezen worden naar het VMBO. Resultaat van het project is een training ‘luisteren naar leerlingen’ over dit onderwerp voor docenten uit primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is een rapport verschenen met adviezen van leerlingen en aanbevelingen van methodieken om de overdracht te ondersteunen.

‘Wie zaait, zal oogsten’

Opdrachtgever: Vereniging Christelijk Onderwijs Zoetermeer (alle christelijke basisscholen en het Oranje Nassau College)

Financier: Ministerie van OC & W

Resultaat:

  • 15 leerkrachten getraind in het interviewen van leerlingen
  • 40 leerlingen geinterviewd
  • aanbevelingen en aandachtspunten voor de scholen om de overgang van basis naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen