Onderzoek

WESP heeft kinder kwaliteitscriteria ontwikkeld op basis van twintigduizend open, woordelijk uitgetypte, interviews met kinderen in jeugdzorg en mede op basis daarvan zijn Europese kwaliteitsstandaarden vastgesteld (‘Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg’ Q4C, 2011).

WESP heeft de afgelopen decennia tientallen belevingsonderzoeken uitgevoerd. Zie hiervoor de publikatielijst.

Vraaggericht werken

Onder vraaggericht werken verstaat WESP het openstaan voor en vragen naar behoeften, beleving, mening en adviezen van kinderen, jongeren en ouders ten aanzien van het aanbod dat hen gedaan wordt door allerlei instellingen, maar met name op het gebied van in onderwijs en jeugdzorg. Het doel van vraaggericht werken is het aanbod af te stemmen op de vraag, de kwaliteit van het aanbod te verbeteren of nieuw aanbod te creëren.