Contact

Stichting Wesp

Directeur

Jorien Meerdink

Strandwijck 2
2202 BV Noordwijk

jorien.meerdink@wespweb.nl

06-20610409

Overige gegevens

Algemene gegevens
RSIN: 812714350
KVK: 28099541
Bank: NL35RABO 0366010107

Bestuurders
L.H.J. Van der Lans (voorzitter)
P.J. Gramberg (penningmeester)
N.H.A. Rumphorst-Kruse (secretaris)

Doelstelling
Het bevorderen van het luisteren naar kinderen, ouders en betrokkenen bij families.

Hoofdlijnen beleidsplan
WESP stelt in haar projecten en activiteiten het luisteren naar kinderen, jongeren en hun families centraal. De doelgroep bevindt zich overwegend in jeugdzorg en (speciaal) onderwijs, maar is ook gericht op kwetsbare en achterstandsgroepen en alle sectoren waarin aanbieders (van hulp, zorg, steun) hun aanbod afstemmen op hun cliënten. Het doel daarvan is dat er meer vraaggericht gewerkt wordt en dat het aanbod wordt verbeterd op geleide van de feedback, behoeften en adviezen van de doelgroep. WESP ontwikkelt initiatieven op het gebied van onderzoek, training en methodiekontwikkeling. Er wordt altijd samengewerkt met instellingen, die zich verbinden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de uitkomsten (implementeren).

De komende jaren richt WESP zich met name op activiteiten op (een van de) zeven levensgebieden ten behoeve van de doelgroep: opleiding, werk, zingeving, vrije tijdsbesteding, gezondheid, financiën, sociale contacten. Alles wat bijdraagt aan de levensomstandigheden van de doelgroep wordt hierbij betrokken.

Meer in het bijzonder worden de komende jaren activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van:

  • Lotgenotencontact
  • Luistertrainingen voor professionals, kinderen en hun families
  • Ontwikkelen van veilige e-learning omgevingen tbv onderlinge communicatie van de doelgroepen
  • Survivalgidsen

Nieuwe doelgroepen waar we ons (meer) op willen richten, zijn: jongeren in gesloten jeugdzorg, jongeren in detentie, in GGZ, pleegkinderen.


Thema waar we extra aandacht aan besteden is: kindermishandeling.


WESP financiert projecten met behulp van vrijwilligers en (co-)financiering van (vermogens)fondsen, overheden en alle andere bronnen van inkomsten. Kenmerkend voor de projecten van WESP is dat de resultaten om niet worden overgedragen aan het beleidsterrein waarop het project zich bevindt. Daartoe maken we handleidingen, draaiboeken, gidsen en dergelijke.


WESP werkt zonder winstoogmerk.
Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag
Uitvoeren van het project Kinderen in actie met hun gezin.
Uitvoeren van het project Jeugdparticipatie bij kindermishandeling.
Ontwikkelen e-learning omgevingen waarbinnen de doelgroep veilig onderling kan communiceren.
Ontwikkelen en uitvoeren luistertrainingen.
Belevingsonderzoek kindermishandeling.
Werk- en scholingsprojecten voor jongeren in jeugdzorg.

Gedetailleerde informatie over de activiteiten zijn te vinden in de projectplannen die naar de fondsen worden gestuurd waar een bijdrage wordt gevraagd.

Financiële verantwoording
Per project wordt verantwoording afgelegd van de begrote en daadwerkelijk bestede uitgaven, alsmede welke financiers hebben bijgedragen en voor welk bedrag, en eventueel voor welke (deel)activiteit. WESP functioneert uitsluitend met behulp van inkomsten uit projecten. Er zijn dan ook geen overhead- of exploitatiekosten opgenomen in de jaarrekeningen.