Tussen bemoeizucht en zorg

Rapportage van het onderzoek naar Eigen-kracht conferenties in Overijssel en de verhouding van Eigen Kracht tot de Wet op de Jeugdzorg. (2006, Fiet van Beek)

WESP heeft de Eigen-kracht conferenties in Overijssel onderzocht. Een opvallende uitkomst is dat de plannen die families maken minder en minder zware jeugdzorg bevatten dan aanmelders vooraf als noodzakelijk hadden ingeschat.
In het onderzoeksrapport staan de resultaten van de Overijsselse conferenties in de projectperiode 2004/05. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er verwijst, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder verwijzers en deelnemers beschreven. Verder zijn de plannen die families hebben gemaakt geanalyseerd op wat zij wensen aan hulp en steun van professionele organisaties. Ook zijn er interviews met de aanmelders (professionals) gehouden. Zij zijn positief over de werkwijze van Eigen Kracht en benoemen effecten als dat het netwerk effectiever is geworden, zij meer mensen uit het netwerk hebben leren kennen, zij effectiever kunnen werken en er een betere afstemming is tussen familie en professional. Uit onderzoek naar de follow-up gegevens blijkt dat 50 % van de plannen van families na 3 maanden geheel is uitgevoerd, 46 % ten dele en 4 % geheel niet.

Daarnaast is de verhouding tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Eigen-kracht conferenties onderzocht. De uitgangspunten van de wet en de conferenties komen op een aantal punten overeen. Eigen kracht is mogelijk in het kader van de wet. In de uitvoeringspraktijk zijn er echter knelpunten.