De familie aan zet

De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie. (2008, Patty Wijnen-Lunenburg, Fiet van Beek, Bas Bijl, Peter Gramberg, Wim Slot)

Amsterdam, Voorhout: PI Research/WESP

Vanaf 2001 worden in de Nederlandse jeugdzorg Eigen Kracht-conferenties gehouden. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat met deze werkwijze positieve resultaten worden behaald. Hoe is dit in de Nederlandse jeugdbescherming? Om daar achter te komen zijn de volgende vragen onderzoeksvragen beantwoord:Leiden Eigen Kracht-conferenties ertoe dat de zorgen om de veiligheid en het welzijn van de kinderen zijn verminderd? Dat de sociale steun voor de ouders bij het uitvoeren van hun taken en de cohesie in het leefsysteem toenemen? Dat de regiefunctie inzake veiligheid en welzijn van de kinderen en functioneren van de ouders van het hulpverleningssysteem verschuift naar het leefsysteem?

Een gedeelte uit het hoofdstuk met de conclusies: In de tweede plaats leidt dit onderzoek tot de conclusie dat de Eigen Kracht-conferentie – als alternatief besluitvormingsmodel in zaken waar het gaat om veiligheid en welzijn van jeugdigen – op zijn minst zo goed presteert als de reguliere jeugdbeschermingspraktijk, ook op de langere termijn. Dat wil zeggen dat de organisatie van een conferentie, uitmondend in een door de familie en het netwerk opgesteld en geaccordeerd plan, dat vervolgens door de betrokkenen wordt uitgevoerd, tot een vergelijkbare reductie van zorgpunten (aangaande veiligheid en welzijn) leidt als de reguliere aanpak van Bureau Jeugdzorg in vergelijkbare zaken. De resultaten bieden geen grond voor de opvatting dat Eigen Kracht-conferenties niet in de jeugdbescherming kunnen worden ingezet in verband met de veiligheid van de kinderen of de veronderstelling dat ouders en families in jeugdbeschermingszaken niet in staat zijn om een voor de kinderen veilig plan te maken. (pagina 90)

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het rapport ‘De Familie aan zet’ is voor 17,50 euro + verzendkosten te verkrijgen bij WESP en PI Research.