Het onderwijs

De groep

De groep bestaat uit ongeveer 25 leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Sommige activiteiten zijn gezamenlijk, andere individueel, afhankelijk van interesses of onderwijsniveau. In het gebouw zijn meerdere huiskamers, speelruimtes, keuken, studieruimtes, computerwerkplekken en multifunctionele ruimtes voor techniek, handvaardigheid of toneel. Er is veel buitenspeelruimte en er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een gymzaal.

De inrichting van het onderwijs

Na een wenperiode volgt een leercirkel. Een leercirkel is de basis voor het individuele programma van elke leerling. De leercirkel is

het uitgangspunt voor het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In een leercirkel komen leerlingen, ouders, school en andere belangrijke betrokkenen samen aan de hand van drie belangrijke vragen:

 • Wat kan jij goed?
 • Wat wil jij leren?
 • Wat is daarvoor nodig?

Een vaste begeleider, de mentor, maakt op basis van de leercirkel met alle betrokkenen een werkplan. Zo nodig maken vakdocenten voor hun vakgebied een stappenplan. Er zijn weekgesprekken en evaluatiemomenten. Het werk van de leerling en belangrijke ontwikkelingen worden verzameld in een portfolio.

Er is keuzevrijheid in tempo, niveau, periodisering en manier van leren. De eerste periode is er veel aandacht voor onderzoek naar interesses, talenten en het ontwikkelen van studievaardigheden. Hiertoe dienen onder meer stages, gastlessen, excursies, werkbezoeken, cursussen, et cetera. Leerlingen die een regulier examen willen doen, worden zo goed mogelijk voorbereid op een keuze van profiel of sector. De gekozen vakken worden zoveel mogelijk in samenhang behandeld, maar er zal steeds meer nadruk komen op de specifieke kennis die de diverse vakken vragen.

Het team

Er zijn vier vaste begeleiders die ook mentor zijn. Zij zijn allen het grootste deel van de week aanwezig in de groep. Daarnaast zijn er vaste vakdocenten en vakspecialisten en freelancers die gastlessen, workshops of masterclasses verzorgen.

Het leren

Bij vraaggericht onderwijs is een aantal leerstijlen te herkennen:

Ervaringsgericht:vanuit ervaringen komen vragen en behoefte aan kennis voort;
Projectmatig:leerlingen werken aan concrete projecten die na korte of langere tijd worden afgerond;
Thematisch:leerlingen associëren vanuit thema’s en betrekken daar uiteenlopende kennis en lesstof bij;
Spelenderwijs:vanuit spel komen vragen op alle mogelijke leergebieden aan de orde;
Praktijkgericht:door stages en praktijkopdrachten vindt het leren plaats in een context.

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden om te leren leren en zich voor te bereiden op vervolgonderwijs of beroep: kiezen, plannen, hulp vragen, analyseren, prioriteren, samenwerken, evalueren enzovoort. Ze denken na over doelen, middelen en effecten. Ze ontdekken hun kwaliteiten en talenten. Ze verwoorden hun beleving, mening en advies.

Leerlingen leren meer, beter en sneller in een vraaggerichte omgeving:

 • ze leren als ze daarvoor open staan, namelijk omdat ze in overleg bepalen wanneer, wat, hoe, waar en met wie;
 • ze leren vanuit een eigen motivatie;
 • ze hebben het leren nodig voor de directe praktijk;
 • ze leren omdat het leuk is.

Het onderwijs is efficiënt georganiseerd:

 • het onderwijs is kleinschalig;
 • er is aanbod als er vraag naar is;
 • het onderwijs is niet versnipperd, maar is naar behoefte geperiodiseerd;
 • er is sprake van doorlopende leerlijnen;
 • door de diversiteit aan kinderen leren ze veel van elkaar.