Wie zijn wij?

Wat doen de Young Communicators?
Je behartigt de belangen van jongeren met een jeugd die niet vanzelf gaat.
Je geeft voorlichting over de positie van jongeren met een jeugd die niet vanzelf gaat.
Je geeft advies over de positie van jongeren met een jeugd die niet vanzelf gaat.
Je voert onderzoek uit.
Je bezoekt jongeren in instellingen waar jongeren wonen of hulp krijgen en maakt verbeterplannen.
Je bedenkt je eigen projecten door en voor jongeren en voert ze uit.

Achtergrond
Op basis van ruim 30 jaar samenwerken met duizenden jongeren jeugdzorg en onderwijs in honderden projecten concludeert Wesp dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de stem van jongeren die een jeugd hebben die niet vanzelf gaat. Ze worden onvoldoende gesteund en geholpen.
In de survivalprojecten van Wesp merken we dat lotgenotencontact voor deze jongeren bijzondere effecten heeft: ze voelen zich door elkaar gehoord, gesteund, geholpen. Dat versterkt hun veerkracht, ze voelen zich beter, het draagt bij aan verbetering van hun leefomstandigheden en vergroot hun maatschappelijke participatie.

In het kader van het project Wij voor elkaar ontwikkelt Wesp de totstandkoming van een onafhankelijke organisatie voor en door jongeren die opkomen voor gelijke rechten en kansen: de Young Communicators.

Wie zijn de Young Communicators?
Young communicators zijn jongeren met een jeugd die niet vanzelf gaat. Zoals jongeren in jeugdzorg of vluchtelingen. Zij zijn getraind in interviewen: open luisteren, feedback geven, adviseren, lotgenotencontact en projecten uitvoeren.

Welk doel hebben de Young Communicators?
Verbeteren van de leefomstandigheden, rechten en kansen en vergroten van veerkracht van jongeren met een jeugd die niet vanzelf gaat, bevorderen van gelijke rechten en kansen. 

Waarom Young Communicators?
Niemand weet beter wat jongeren beweegt, dan jongeren zelf. Toch wordt er zelden echt naar hen geluisterd. Er wordt vooral niet geluisterd naar jongeren die moeten knokken voor gelijke rechten en kansen. En uitgerekend de instanties en mensen die moeten opkomen voor hun belangen, luisteren vaak slecht.

Wat is luisteren in de visie van de Young Communicators? Niet alleen aanhoren, maar ook daadwerkelijk aan de slag gaan met adviezen van jongeren.
Open vragen naar betekenis, beleving, mening, advies èn daar afspraken over maken. Jongeren luisteren naar elkaar, doen onderzoek met en voor jongeren en geven op basis daarvan advies over alle levensgebieden en maatschappelijke terreinen. Het gaat over onderwijs, cultuur, werk, wonen, financiën, gezondheid, zingeving, vrije tijdsbesteding en sociale contacten.

Er zijn wel jongerenraden in gemeenten, de voogdij-instelling voor vluchtelingen, jeugdzorginstellingen, maar lang niet overal. Bovendien wordt daarmee de stem van jongeren onvoldoende gehoord. En ze kampen met problemen. Ten eerste worden ze meestal onvoldoende begeleid en gefaciliteerd door professionals. Ten tweede vertegenwoordigen ze nergens hun achterban. Ze functioneren niet democratisch. Ten derde zijn ze meestal reactief: ze mogen feedback geven op bestaand beleid. Ten vierde zijn ze adviserend, terwijl met hun adviezen vaak niets gedaan wordt.

Young Communicators werken samen met de ervaringsdeskundigen in jeugdzorg, de ExpEx, die over het algemeen wat ouder zijn en jeugdzorg al verlaten hebben. 


Organisatie
Young Communicators ontwikkelen zich binnen het lotgenotenproject Wij voor Elkaar van Wesp.

Wanneer kan je een Young Communicator worden?
Je kan lid worden als je vier dagdelen luistertraining van Wesp hebt gevolgd en als je minimaal drie interviews hebt gehouden. Je ontvangt daarvoor ook een certificaat.

Wat moet je doen voor je lidmaatschap?
Je vergadert en eet minimaal twee keer per jaar met alle andere Young Communicators.
Je houdt minimaal twee interviews per jaar.
Je geeft en krijgt feedback op interviews.
Je werkt minimaal een keer per jaar mee aan een opdracht.

Wat krijg je voor je lidmaatschap?
Je ontvangt de nieuwsbrief.
Je krijgt al je onkosten vergoed.
Je ontvangt € 12,50 per uur voor het uitvoeren van een opdracht.
Je kan zelf projecten bedenken en uitvoeren.

En natuurlijk: gezelligheid, samen eten, ervaringen delen, ontwikkelen, steunen!

Wie zijn opdrachtgevers?
Bijvoorbeeld: Kinderombudsman, gemeenten, rijksoverheid, universiteiten, beleidsmakers, instellingen voor jeugdzorg, bedrijven, en iedereen die gebruik wil maken van Young Communicators.

En als je je eigen project bedenkt, zoek je daar financiers bij. Dat zijn fondsen, donateurs, crowdfunders en andere mensen en instellingen die je enthousiast maakt.